Analitika

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Bilančni kontroling in statistično poročanje

Temeljna naloga Pro.3 Bilančnega kontrolinga je primerjava sintetičnih poročil (bilanc oziroma izkazov) glavne knjige z bilančnimi modeli, izdelanimi v kontrolingu (računovodsko analiziranje), ugotavljanje odmikov in njihovih vzrokov ter sprotno preverjanje uresničenih (računovodsko obračunavanje) in planiranih stanj posameznih kategorij (računovodsko predračunavanje in računovodsko načrtovanje).

Proračun, proračunski porabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za namen državne statistike predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v dveh mesecih po koncu koledarskega leta.

Bilančni kontroling za javne zavode – domove vsebuje prednastavljena naslednja poročila:

 • bilanca stanja
 • izkaz prihodkov in odhodkov - določenih porabnikov
 • izkaz prihodkov in odhodkov določenih porabnikov po načelu denarnega toka
 • izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih porabnikov
 • izkaz prihodkov in odhodkov določenih porabnikov po vrstah
 • pomožna tabela - koncesijska dejavnost
 • izkaz prihodkov in odhodkov (002) - evidenčno
 • koeficienti

Za potrebne statističnega poročanja na Ministrstvo za finance oziroma UJP pa smo zagotovili samodejni zajem in preračun podatkov za večino naslednjih analiz.

XLS preglednica – Statistično poročanje za Ministrstvo za finance:

 • izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
 • stanje in gibanje neopredmetenih dolg. sred in opredmetenih OS
 • prihodki in odhodki iz koncesijske dejavnosti po stroškovnih nosilcih (Tabela2)
 • prihodki in odhodki iz koncesijske dejavnosti po stroškovnih nosilcih (Tabela2A)
 • delež stroškov po stroškovnih nosilcih (Tabela3)
 • struktura odhodkov (Tabela3A)
 • realizacija in povprečno št. uporabnikov po vrstah storitve (Tabela4)
 • viri sredstev za investicijska vlaganja (Tabela5)
 • viri sredstev za investicijsko vzdrževanje (Tabela6)
 • kapacitete zavoda po vrstah sob (Tabela7)
 • struktura zaposlenih na oskrbi (Tabela8)
 • število zaposlenih po sistematizaciji zavoda (Tabela9)