Javna naročila

Ta program je namenjen računalniški podpori pri izvajanju javnih naročil majhne vrednosti. Usklajen je z Zakonom o javnih naročilih in Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil majhne vrednosti. Program je nadgradnja programa za materialno poslovanje.

Z uporabo programa boste imeli celotne pregled nad planirano vrednostjo javnih naročil, angažiranimi sredstvi, porabo sredstev in samo realizacijo.

Razdeljen je na tri dele:

 • Šifranti,
 • Dokumenti,
 • Analize podatkov.

1.   Šifranti

Šifranti so namenjeni enkratnemu vnosu podatkov, ki jih pri poslovanju potrebujemo. Po vnosu v ustrezen šifrant podatke iz njega kasneje le črpamo in nam jih ni potrebno ponovno vnašati.

V šifrant vnašamo naslednje kategorije:

 • splošni (artikli – predmeti naročanja, blagovne skupine, partnerji – poslovni partnerji, kontni plan, zaposleni, … );
 • posebni (finančni plan, mejne vrednosti, dokazila, obrazci,…).

2.   Dokumenti

 • Vodenje uporabnika skozi postopek naročanja;
 • poenotenje dokumentov in postopkov;
 • pohitritev in zmanjšanje obsega administrativnih opravil;
 • pregled nad zgodovino vseh javnih naročil;
 • priprava FINANČNEGA PLANA Javnih naročil.

3. Analize podatkov

 • Centralni pregled nad sklenjenimi posli, nabavami, vrednostmi, ponudniki in spremljanje ter nadzor nad izvajanjem poslov;
 • analize med PLANIRANO VREDNOSTJO JAVNIH NAROČIL, ANGAŽIRANIMI SREDSTVI, PORABO in REALIZACIJO.

Program je povezan s programom PRO.3 MATERIALNO  POSLOVANJE in PRO.3 FINANCE. Prav tako je povezan z vsemi osnovni šifranti zavoda (dobavitelji, kontnim planom, stroškovnimi mesti,...).