Finančni modul

Računovodstvo javnih zavodov je določeno z zakoni in slovenskimi računovodskimi standardi. Pri tem so v računovodskih standardih opredeljene posebnosti računovodskega obravnavanja v javnih zavodih.

Program PRO.3 FINANCE podpira celotno finančno poslovanje zavoda, hkrati pa je prilagojen posebnostim, zato omogoča tudi:

 • avtomatsko evidenčno knjiženje (knjiženje po denarnem toku)
 • poseben izpis kartic in bilance evidenčnih knjižb
 • odbitni delež DDV
 • bilance predpisane za javne zavode

Celoten finančni modul vsebuje:

 • Glavno knjigo s saldakonti
 • Statistiko finančnih računov
 • Davčno knjigo
 • Likvidaturo
 • Plačilni promet
 • Poštno knjigo
 • Blagajno
 • Osnovna sredstva
 • Drobni inventar

1 Glavna knjiga s saldakonti

 • dvostavno knjiženje poslovnih dogodkov preko temeljnice
 • šifrant kontov, poslovnih partnerjev, bank
 • izpis saldakontskih kartic
 • izpis kartic glavne knjige
 • izpis odprtih postavk
 • izpis opominov
 • obračun obresti
 • izpis analitične bilance, zaključnega lista
 • verižni pregledi od razreda do kartice konta ali poslovnega partnerja
 • letne obdelave: pobot R4 in R7, prehod v novo leto
 • šifranti atributov, vrst knjižb in tipov dokumentov
 • izpis stroškovnikov po poljubnih atributih
 • uvoz plačil iz bank in UJP preko interneta ter avtomatska izdelava temelnjic

Analize poslovanja

 • pregled zapadlosti računov
 • dekadni pregled računov
 • predvideni prilivi in odlivi v določenih rokih
 • partnerji z največ prometa
 • statistika partnerjev
 • odprte postavke in promet
 • bonitete partnerjev
 • analize stroškov in prihodkov
 • pregled prometa po atributih (stroškovnih mestih, projektih)

Kompenzacije

 • medsebojni pobot
 • verižne kompenzacije
 • predlog za večstranski pobot
 • specifikacija dokumentov po partnerjih
 • prenos datoteke za e-kompenzacije

Krediti

 • evidenca in obračunavanje prejetih in danih kreditov

1.1 Devizno knjiženje

 • šifranti valut, vrst tečajev in dnevnih tečajev, uvoz tečajev preko interneta
 • vsak poslovni dogodek se lahko poknjiži valutno
 • akcija za izračun tečajnih razlik in prevrednotenja
 • oblikovanje in izpis obrazca 1450 (Nakazilo v tujino)
 • poročilo za Banko Slovenije in avtomatski prenos datoteke na banko

1.2 Posebne funkcije za javne zavode

 • avtomatsko evidenčno knjiženje (knjiženje po denarnem toku)
 • poseben izpis kartic in bilance evidenčnih knjižb
 • odbitni delež ddv

1.3 Statistika finančnih računov

 • šifrant sektorjev in finačnih instrumentov
 • poročilo Statistika finančnih računov

1.4 Posebne funkcije za upravljavce

 • prenos računov z postavkami na računu
 • zapiranje računov po postavkah
 • avtomatska izdelava virmanov dobaviteljem glede na dejanska plačila strank
 • rezervni sklad (vodenje sredstev po objektih, avtomatsko prenakazovanje denarja na TTR objekta, obračun rezervenga skalda)
 • obračun obresti po postavkah
 • analize (seznam računov po odprtih postavkah, odprte postavke glede na dobavitelja in neplačnike)
 • spremljanje plačil za najemnine v imenu tretje osebe ter prenakazovanje denarja na njihov račun

2. Davčna knjiga

 • ročen vnos prejetih in izdanih računov
 • avtomatska delitev stroškov po definiranih ključih
 • uvoz podatkov izdanih računov iz modula Komerciala in drugih programov
 • obračun davka na dodano vrednost
 • različni izpisi Knjige prejetih računov, Knjige izdanih računov, Obrazca DDV-O
 • formiranje in prenos temeljnic (prejeti, izdani računi, avansi, dobropisi, bremepisi) v modul Glavna knjiga

2.1 Likvidatura

 • evidentiranje prejetih računov
 • zapiranje prevzemnic s prejetimi materialnimi računi
 • izpis evidentiranih računov

3 Plačilni promet

Plačilni promet omogoča pripravo virmanov in posebnih položnic, upoštevanje rezervacij iz kompenzacij, določanje % za sconto, izvoz podatkov v datoteko TKDIS (diskete, internet), formiranje in prenos temeljnic plačil računov v modul Glavne knjige.

4 Poštna knjiga

 • vnos prejete in izdane pošte in računov
 • izpisi prejete in izdane pošte
 • kombinirani izpisi prejete pošte, izdane pošte ter odgovorov
 • povezava z davčno knjigo – prenos likvidiranih računov

5 Blagajna

Akcije

 • vnos tolarskih in deviznih blagajniških izdatkov in prejemkov
 • prenosi v glavno knjigo s temeljnico
 • rekapitulacija gotovine na dan in izpis posebne položnice

Poročila

 • izpis izdatkov, prejemkov
 • izpis dnevnikov
 • izpis stanja blagajne
 • izpis prometa blagajne
 • seznam čekov

6 Osnovna sredstva

Program je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev ter obračunavanju amortizacije in prevrednotenja.

Glavne funkcionalnosti programa so:

 • vodenje evidence osnovnih sredstev v registru (količinsko, vrednostno, z različnimi statusi: osnovna sredstva v uporabi, pripravi, okvari, ...)
 • obračunavanje (program omogoča poljubno nastavitev izračuna: zaporedna mesečna obdobja, število osnovnih sredstev), pregledi in knjiženje amortizacije, prevrednotenja na kartice osnovnih sredstev
 • popis osnovnih sredstev (ročni ali z laserskim čitalcem črtne kode)
 • prenosi podatkov v glavno knjigo

Ostale opcije programa:

 • množičen vnos (enkraten vnos nabave večih enakih osnovnih sredstev z enakimi podatki: datum nabave, nabavna vrednost,...)
 • vodenje premikov med STM in nahajališči po mesecih
 • ažuriranje sprememb vrednosti ali odpisa z dodajanjem knjižb na kartice
 • možnost večkratnega obračuna amortizacije, ne da bi se le-ta zapisovala na kartice
 • popravljanje že poknjiženih obračunov
 • enostavno izločanje osnovnih sredstev
 • izdelava temeljnice za prenos v glavno knjigo

Pregledi in izpisi:

 • dnevnik knjiženja z vsemi vrednostnimi spremembami
 • pregled kartic za poljubno izbrano obdobje
 • popisne liste in pregledi popisa
 • pregledi obračuna amortizacije
 • pregledi obračuna prevrednotenja
 • bogate rekapitulacije vrednosti in obračunov (po kontih osnovnih sredstev, kontih odpisa in revalorizacije, stroškovnih mestih, nahajališčih, amortizacijskih skupinah, raznih kombinacijah)
 • izpisi šifrantov

7 Drobni inventar

Spremljamo lahko količino in vrednost drobnega inventarja po različnih nahajališčih. Stroške porabe lahko razdelimo po stroškovnih mestih ali po poljubnih elementih delovnega procesa. Zalogo in porabo drobnega inventarja lahko spremljamo po ustreznih kontih glede na pripadajoča stroškovna mesta. Modul nudi vse potrebne izpise za izvedbo inventure.

8 Potni nalogi

Program pokriva problematiko izračunavanja potnih stroškov. Izpise in bistvene parametre lahko nastavlja uporabnik, kar omogoča fleksibilnost in neodvisnost pri morebitnih zakonskih in internih spremembah obračunavanja potnih stroškov.

Izpisi:

 • potnih nalogov za posameznega delavca oz. vse delavce
 • izpis obračuna potnih stroškov za posameznega oz. vse delavce:
  • po obdobjih
  • po vrstah stroškov (dnevnice, nočitve, potni stroški, kilometrina...)
  • po valutah

Program omogoča izplačevanje potnih stroškov pri izplačilu plač ali preko blagajne.