Zaposleni

Če želite več informacij, pišite na email naslov info@pro-bit.si ali izpolnite obrazec za povpraševanje.

Planiranje delovnega časa

Planiranje delovnega časa je program za grafično planiranje delovnega časa, kontrolo realizacije in vsakodnevno spremljanje prisotnosti.

Planiranje izmen je v vsakem podjetju težaven, pa vendar nujen proces. Tudi najboljši plani se skozi mesec spreminjajo, zato brez podpore računalnika ne gre več. Zato Pro-bit programska oprema d.o.o. nudi programsko orodje za planiranje delovnega časa (krajše PDČ), s katerim olajšamo izdelavo plana, njegovo spremljanje, spreminjanje, pregled realiziranega dela in prenos v program za obračun plač.

V aplikaciji Planiranje delovnega časa se vodijo podatki:

 • o planu
  • Planiranje zaposlenih po enotah (skupinah)
  • Prehajanje zaposlenih po različnih enotah (skupinah) znotraj delovnega meseca
 • o realizaciji
  • Realizacija zaposlenih ločena po enotah in tipu realizacije
 • mesečnih podatkih za plače
  • Dejanske ure zaposlenih po enotah in vrstah ur
  • Dodatki glede na pogoje dela
  • Stimulacija glede na dosežene rezultate


Slika: Dodajanje delavca v skupino


Slika: Definiranje in urejanje tipov ur


Slika: definiranje delovnih časov

Hitri vnosi
Za hitrejši vnos plana so dodane sledeče funkcionalnosti:

 • posamezen vnos vsebuje tekstovni podatke o terminu izvedbe dela (ura od - do),
 • barvne oznake za različne tipe ur in delovne čase,
 • skupna količina ur in oznaka tipa ure se izpiše v pojavnem oknu (ko se s kurzorjem ustavimo nad zapisom),
 • pred pripravljeni delovni časi (letni dopust, bolniška, dopoldan, popoldan, izobraževanje, 4 urna bolniška, …),
 • hitri meni z delovnimi časi na desni miškini tipki,
 • kopiranje že vnesenih planov s klasično kombinacijo tipk (Ctrl+C, Ctrl+V),
 • povleci in spusti tehnika za premik dodelitev med zaposlenimi,
 • izvlečni koledar na desni strani vnosne forme,
 • dodatna opozorila o omejitvah in prekoračitvah (delovni čas zaposlenega, število ur na dan, prekrivanje ur z drugo enoto, mesečni fond ur, količina dopusta, …),
 • imenu delavca je dodan podatek o njegovem delovnem času.


Slika: Časovnica- grafični prikaz plana dela za delavce, ki omogoča hitre vnose.

Mesečni podatki
Podatki za realizacijo se uporabijo za generiranje mesečnih kumulativnih podatkov. Generiranje podatkov se izdela po procedurah, ki jih definira stranka. Generirajo se podatki o:

 • število opravljenih delovnih dni,
 • skupaj opravljenih delovnih urah za mesec,
 • dodatki (vikend, praznik, …)
 • prenosih ur (iz meseca),
 • št. malic,
 • št. prevozov,
 • delovni čas zaposlenega,
 • matična enota zaposlenega,
 • opravljene delovne ure na drugih enotah.

Generiranje podatkov se izvede z ročno akcijo ali avtomatsko pri izdelavi analiz.

Preračun mesečnih ur in dodatkov se izvaja po prej definiranih pravilih, ki jih je mogoče na zahtevo stranke prilagoditi ali pa nadgraditi na način da za različne enote, tipe delavcev, … deluje drugače.

Mesečne kvote se generirajo iz realiziranih ur. Za vse ročne popravke mesečnih kvot se zapisuje revizijska sled: kdo, kdaj, kaj in s kakšnim razlogom je spremenil podatek. Omenjene revizijske sledi je mogoče dodati na izpis mesečnih podatkov z namenom razjasnitve razhajanja med planiranimi urami in realizacijo.